Privacyverklaring

Feitelijke vereniging Actiecomité Stop Windturbines, hierna genoemd Stop Windturbines,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Stop Windturbines houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Privacy-wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U wijzen op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Stop Windturbines is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stop Windturbines (GDPR verantwoordelijke: Marco Küchler)
Simoenstraat 1
9506 Geraardsbergen
stopdewindturbines@gmail.com

We registreren alleen de persoonsgegevens die u zelf vrijwillig aan ons meedeelt, zoals:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : voornaam, achternaam, postcode, adres, aanspreektitel
 • Persoonlijke contactgegevens : telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail adres
 • Eventueel beeld- en geluidmateriaal dat u aan ons doorstuurt: foto’s, video’s, audio opnames

Wanneer u met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, uw e-mailadres en de antwoorden bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij vanwege verwerkersovereenkomsten met leveranciers of wettelijke verplichtingen. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derden.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens worden door Stop Windturbines verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden :

 • Het versturen van informatie over onze standpunten en acties via e-mail, sms, Whatsapp, geadresseerd drukwerk, gsm en telefoon
 • Het organiseren van petities om onze doelstellingen te ondersteunen

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaartermijn

Stop Windturbines bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Stop Windturbines  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op het volledig wissen van uw gegevens op eenvoudig verzoek.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of (in opdracht van u) direct aan een andere partij.

Via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Hierbij dient u wel uw identiteit te bewijzen, zodat we zeker zijn dat uw verzoek wettelijk gerechtvaardigd is. 

Cookies: Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er cookies worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes met daarin de informatie van een gebruiker die op meerdere pagina’s gebruikt moet worden, zodat die niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval is het echter mogelijk dat de website niet goed functioneert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen:

Stop Windturbines (GDPR verantwoordelijke: Marco Küchler)
Simoenstraat 1
9506 Geraardsbergen
stopdewindturbines@gmail.com

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be